Sunday, March 03, 2024
   
Text Size

Articles

ประกาศ เรื่อง การนำเสนอบทความลงเวบไซต์

 

ศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลที่สนใจ ส่งบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศรัสเซียหรือประเทศในเครือรัฐเอกราช โดยมีค่าสมนาคุณให้แก่บทความที่ได้รับคัดเลือกลงเวบไซต์ของศูนย์ฯ ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักในการเปิดรับบทความ คือ สนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าทางวิชาการในสาขาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพราะในปัจจุบันจำนวนคนรัสเซียในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ด้วยเหตุผลทางสภาพสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จึงเห็นควรให้มีการศึกษาเกี่ยวกับประเทศดังกล่าวมากขึ้น เพื่อที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะได้มีการเตรียมความพร้อมหากประสงค์จะทำธุรกิจร่วมกับชาวรัสเซีย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจไปเรียนต่อยังประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราชอีกด้วย


ประกาศ เรื่อง การนำเสนอบทความลงบนเวบไซต์ศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช