Sunday, March 03, 2024
   
Text Size

โครงการ Buddy 2012

clip

      งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ สำนักงานวิเทศน์สัมพันธ์ รับสมัคร Buddy นักศึกษาชาวไทย เพื่อร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติและเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2012 นักศึกษาจากประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อิตาลี เป็นต้น จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ซึ่งงานบริการนักศึกษา (สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 1) จะทำหน้าสรรหานักศึกษาไทยมาเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้ตลอดระยะเวลาของการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น จึงได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เป็น Buddy ด้วย ทั้งนี้ น้องๆ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกต่างๆไปพร้อมกับนักศึกษาต่างชาติ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว การเรียนทำอาหารไทย หรือแม้กระทั่งการช่วยหาซื้อชุดนักศึกษา เป็นต้น
      น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

    - Activity Schedule for New Coming International Students