Thursday, April 25, 2024
   
Text Size

จุดมุ่งหมาย

พันธกิจ

 1. สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราชทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ
 2. ดำเนินการฝึกอบรมด้านภาษา วัฒนธรรม และความรู้เฉพาะด้าน
 3. เป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่าย
 4. เผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนผ่านการสัมมนาและสิ่งพิมพ์ เพื่อเอื้อต่อการแสวงหาโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยทั้งด้านวิชาการ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์วิชาการระดับชาติและระดับภูมิภาค ในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราชทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยการสนับสนุนการทำวิจัยในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยและรัสเซียทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราชแก่บุคคลทั่วไป โดยผ่านสื่อต่างๆ เวบไซต์ การประชุม สัมนา จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดการประชุมวิชาการ Diplomatic Forum และการฝึกอบรมภาษา วัฒนธรรม ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช กับหน่วยงานทางการศึกษาภายในประเทศ และความร่วมมือทั้งในระดับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช

กิจกรรมของศูนย์ฯ (ในปี 2555)

 1. การชำระเอกสารประวัติศาสตร์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 2 ร่วมกับภาควิชาภาษารัสเซีย และภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 2. จัดทำเวบไซต์ของศูนย์ที่จะใช้เผยแพร่บทความทางวิชาการ, ผลงานวิจัย และความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ โดยจัดทำเป็นระบบ 3 ภาษา คือ ไทย รัสเซีย และอังกฤษ โดยจะมีทั้งวิดีโอเรียนภาษารัสเซียสำหรับคนไทย และเรียนภาษาไทยสำหรับคนรัสเซีย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตุประสงค์ของศูนย์ฯ ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งสำหรับคนไทยและคนรัสเซียรวมไปถึงชาวต่างชาติอื่นๆด้วย
 3. จัดให้มีการนำเสนอบทความทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย รัสเซีย และอังกฤษ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซียรวมไปถึงเครือรัฐเอกราช ได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลและนำผลงานนั้นๆเสนอต่อสาธารณะชน อันจักเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในเชิงลึกยึ่งขึ้น
 4. การทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัสเซียและเครือรัฐเอกราช ตลอดจนความสัมพันธ์และผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช
 5. จัดการสัมนาทางวิชาการหรือ Diplomatic Forum เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านรัสเซียและเครือรัฐเอกราช